Algemene privacyverklaring vereniging (Versie 5-2-2018)

Zorgeloos Waregem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat
uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Zorgeloos Waregem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Zorgeloos Waregem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Zorgeloos Waregem
Eikenlaan 24
8790 Waregem
info@zorgelooswaregem.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Zorgeloos Waregem verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Zorgeloos Waregem; (uitvoering
overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Medische gegevens voor verdere opvolging van uw dossier
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• het verzorgen van overleggen met gelijkgestelde diensten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die niet gebonden zijn aan het professioneel beroepsgeheim.
Met deze partijen (verwerkers) beroepen wij ons op de algemene regels gebonden aan het beroepsgeheim.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen
verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Zorgeloos Waregem bewaart persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar bewaard voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Tenzij de u als gebruiker van de diensten langer klant bij ons blijft.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Zorgeloos Waregem van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons
kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website (www.zorgelooswaregem.be). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie
van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Zorgeloos Waregem kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 2 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

COOKIE DISCLAIMER
Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf
van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De
Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn.
Welk nut hebben deze cookies?
Deze cookies zijn in ons geval uitsluitend bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te
bedienen.
Daartoe gebruiken we o.a. een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een
noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden
hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van die informatie de website voor de
gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken; wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt
wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
verschillende sociale netwerken (o.a. Facebook en Twitter). Deze social mediaknoppen werken
met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter …). Deze cookies worden echter alleen
geplaatst wanneer je op deze links klikt.
Hoe kan ik mijn cookies beheren?
Je kan het gebruik van cookies beheren in je browser, en je kan ook opgeslagen cookies
verwijderen indien je dat wenst. Hoe je dat doet hangt af van welke browser je gebruikt en
soms ook op welk toestel je deze browser gebruikt. Meer informatie hierover vind je in de
handleiding van je browser – of door bv. informatie op te zoeken over ‘cookies beheren en
verwijderen in …(naam van de door jou gebruikte browser)’ – bv. ‘cookies beheren en
verwijderen in Chrome’.

Beknopte versie
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (Zorgeloos Waregem, Eikenlaan te 8790
Waregem, info@zorgelooswaregem.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis
van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om de diensten te garanderen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het
ons dat mee te delen op (info@zorgelooswaregem.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op (www.zorgelooswaregem.be)